Cán bộ phòng đào tạo

16 tháng 10, 2018
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
PĐT01 PHẠM MINH TOẠI Trưởng phòng 024.85.822.318 toaipm@vnuf.edu.vn
PĐT02 LÊ NGỌC HOÀN Phó Trưởng phòng 024.32.232.242 hoanln@vn uf.edu.vn
PĐT03 PHẠM VĂN HÙNG Phó Trưởng phòng 024.33.840.707 hungpv@vnuf.edu.vn
PĐT04 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Chuyên viên 024.33.840.707 cuongnm@vnuf.edu.vn
PĐT05 NGUYỄN VĂN HÀ Chuyên viên 024.32.232.242 hanv@vnuf.edu.vn
PĐT06 ĐOÀN THU HẲNG Chuyên viên chính 024.32.232.994 ha ngdt@vnuf .edu. vn
PĐT07 NGUYỄN VĂN HUYẾN Giáo viên thực hành 024.33.840.440 huyennv@vnuf.edu.vn
PĐT08 LƯƠNG THẾ HƯNG Chuyên viên 024.85.886.137 hunglt@vnuf.edu.vn
PĐT09 NGUYỄN THẾ KỲ Kỹ sư 024.85.886.137 kynt@vnuf.edu.vn
PĐT10 NGUYỄN QUÝ LƯỢNG Chuyên viên 024.33.840.440 luongnq@vnuf.edu.vn
PĐT11 DƯƠNG VĂN MINH Chuyên viên 024.33.840.440 minhdv@vmjf.edu.vn
PĐT12 PHAN THỊ MÙI Chuyên viên 024.33.840.440 muipt@vnuf.edu.vn
PĐT13 BÙI THỊ THÚY NGA Chuyên viên 024.32.232.994 ngabtt@vnuf.edu.vn
PĐT14 TRẦN THỊ NGỌC Chuyên viên 024.33.725.873 n90cct@vnuf.edu.vn
PĐT15 ĐOÀN KIM THOAN Chuyên viên 024.33.725.873 thoandk@vnuf.edu.vn
PĐT16 NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY Chuyên viên 024.85.886.137 thuyntd@vnuf.edu.vn
PĐT18 NGUYỄN THỊ MINH HUẤN Chuyên viên   huanntm@vnuf.edu.vn
PĐT19 NGUYỄN TRUNG KIỀN Giáng viên   kiennt@vnuf.edu.vn
PĐT20 NGUYỄN HÙNG NAM Chuyên viên 024.85.883.318 ndmnh@vnuf.edu.vn

Chia sẻ