ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG

5 tháng 9, 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN MƠ LÓP HỌC BỔ SUNG

 

                   Kính gửi:     - Ông Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp;

                                                - Ông trưởng Phòng Đào tạo.

                                      - Thầy cô giáo giảng dạy môn học.

 

Tên tôi là:........................................ Mã số sinh viên: .................................

Hiện là sinh viên lớp:...................... Ngành học: .........................................

Khoa: ............................................. Số điện thoại: ......................................

          Sau khi nghiên cứu kỹ quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 43/2007-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế của Nhà trường, xét các điều kiện của bản thân. Tôi làm đơn này để xin mở lớp học bổ sung các học phần sau đây:

Các học phần xin mở lớp này bao gồm:

 

TT

Tên môn học

Số TC/

Đvht

Giảng viên

Khóa

Số sv có cùng

nguyện vọng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường. 

           Xin trân trọng cám ơn./.

                                                                                                                                  Ngày ... tháng ... năm 20….

                                                                                                                                             Người làm đơn

Tải file PDF

Tải file DOC

 


Chia sẻ