ĐƠN XIN KHÔNG THI LẠI MÔN HỌC

5 tháng 9, 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN KHÔNG THI LẠI MÔN HỌC

 

Kính gửi:    - Ban giám hiệu Trường Đại học lâm nghiệp;

                    - Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí & ĐBCL.

 

          Tên tôi là:........................................ Sinh ngày:……/……/………………..

          Mã sinh viên:................................... Số điện thọai :…………......................

Hiện là sinh viên lớp:...................... Khoa: ....................................................

          Tôi xin phép được không thi lại môn học:…………………….........................

          Ca thi:…… Phòng thi: … Thi ngày:……tháng….năm 20...... Lần thi thứ: ....

Lý do không thi lại môn học:.........................................................................

......................................................................................................................

          Tôi xin được phép không thi lại môn học:.........................................................

 và nhận điểm không (Điểm 0) ở lần thi lại này để được phép đăng ký học lại môn học.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 20....

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn xin không thi lại môn học chỉ dùng cho sinh viên bị điểm F ở lần thi thứ nhất còn quyền dự thi lại của môn thi đó; Sinh viên có nguyện vọng không dự thi lại, tự nguyện làm đơn không dự thi lại và nhận điểm không (điểm 0) để được đăng ký học lại môn học;

- Sinh viên nộp đơn xin phép không thi lại môn học cho Cán bộ quản lý điểm của Phòng Đào tạo ít nhất 3 ngày trước mỗi buổi thi của môn thi;

- Cán bộ quản lý điểm thi của Phòng Đào tạo nhận đơn, ký vào đơn và tổng hợp vào bảng theo dõi theo tuần, theo tháng và học kỳ, trình Lãnh đạo phòng xem xét và quyết định;

- Cán bộ lập kế hoạch đào tạo tiếp nhận đơn xin không thi lại môn học từ cán bộ quản lý điểm (Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo phòng) thực hiện các thủ tục để sinh viên được đăng ký học.

Tải file PDF

Tải file DOC


Chia sẻ