ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

29 tháng 4, 2022

1. GIAO LƯU VĂN HÓA QUỐC TẾ

2. NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ TRONG HDDL QT

3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

5. LỊCH SỬ ĐÁNG

6. LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

7. TÔN  GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG K65

8. TÔN  GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG K66

9. KINH TẾ CHÍNH TRỊ

10. TRIẾT HỌC

11. VĂN HÓA VIỆT NAM

 


Chia sẻ