CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

1 tháng 8, 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

(Ban hành theo Quyết định số:1427/QĐ-ĐHLN-ĐT  ngày 08 tháng 8 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

TT

Học phần

 

Số TC

Thời lượng (tiết)

HP tiên quyết

Lý thuyết

BT/TL

BTL

TH/TN

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của Mác - Lênin

5

60

60

15

30

 

 

 

 

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

35

35

10

20

 

 

 

 

1

3

Tư tưởng HCM

2

25

25

5

10

 

 

 

 

1

4

Tiếng Anh HP 1

3

Theo đề án đổi mới giảng dạy môn Tiếng Anh

tại Trường Đại học Lâm nghiệp

5

Tiếng Anh HP 2

3

8

Giải tích 1

4

45

45

15

30

 

 

 

 

 

9

Đại số

3

35

35

10

20

 

 

 

 

8

10

Vật lý 1

3

25

25

5

10

 

 

15

30

 

11

Vật lý 2

3

25

25

5

10

 

 

15

30

10

12

Pháp luật đại cương

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

13

Tin học đại cương

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

14

Giáo dục thể chất

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Giáo dục quốc phòng

II

Kiến thức tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16

Tiếng Anh chuyên ngành

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Cơ sở khoa học môi trường

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

18

Tâm lý học

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

19

Kỹ thuật lập trình

2

20

20

 

 

 

 

10

10

 

B

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở ngành

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Họa hình và vẽ kỹ thuật

4

35

35

10

20

 

 

15

30

 

21

Cơ học lý thuyết

3

35

35

10

20

 

 

 

 

10

22

Sức bền vật liệu

3

30

30

10

20

 

 

5

10

20

23

Nguyên lý máy

2

20

20

10

20

 

 

 

 

21

24

Chi tiết máy

3

45

40

5

10

 

 

 

 

21

25

Đồ án chi tiết máy

1

15

 

 

 

15

30

 

 

23

26

Cơ khí đại cương

3

35

35

 

 

 

 

10

20

20

27

Lý thuyết mạch

3

35

35

 

 

 

 

10

20

9

28

Kỹ thuật điện tử

3

35

35

 

 

 

 

10

20

11

29

Điện tử công suất

2

20

20

5

10

 

 

5

10

27

30

Kỹ thuật điều khiển tự động

3

30

30

5

10

 

 

10

20

9

31

Truyền động điện

2

20

20

5

10

 

 

5

10

 

32

Thiết kế có sự trợ giúp máy tính

3

25

25

 

 

 

 

20

40

 

33

Kỹ thuật xung số

3

35

35

 

 

 

 

10

20

27

II

Kiến thức ngành

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Các học phần bắt buộc

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Hệ thống cơ điện tử

3

35

35

0

0

5

15

5

10

22,29

35

  Kỹ thuật cảm biến và đo lường

3

35

35

 

 

 

 

10

20

11

36

Truyền động thủy lực và khí nén

3

35

35

 

 

5

15

5

10

20

37

Công nghệ CAD/CAM - CNC

3

25

25

 

 

5

15

15

30

19

38

Công nghệ chế tạo máy

3

45

45

 

 

5

15

10

20

23

39

Đồ án công nghệ chế tạo máy

1

15

15

 

 

 

 

 

 

37

40

Kỹ thuật Vi điều khiển

3

30

30

 

 

 

 

15

30

32

41

Mạch giao diện máy tính

2

20

20

 

 

 

 

10

20

32

42

An toàn và vệ sinh lao động

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

43

Điều khiển logic và PLC

3

25

25

5

10

 

 

15

30

 

44

Robot công nghiệp

3

35

35

5

10

5

15

 

 

22

II.2

Chuyên môn hóa tự chọn

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

  Máy CNC

3

25

25

 

 

10

30

10

20

36

46

Kỹ thuật mô phỏng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Lập trình C và ứng dụng cho điều khiển

3

25

25

5

10

 

 

15

30

 

48

Điều khiển robot

2

20

20

5

10

 

 

5

10

 

49

Mạng truyền thông công nghiệp

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

50

Tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

51

Quản trị kinh doanh 1

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

III

Thực tập

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Thực tập kỹ thuật 1 (Kỹ thuật cơ khí)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

25

53

Thực tập kỹ thuật 2 (Cơ điện tử)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

32,39,42

54

Thực tập kỹ thuật 3 (Cơ điện tử)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

51, 52

C

Tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chọn học bổ sung 10 TC trong các học phần sau

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Điều khiển máy điện

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Hệ thống điều khiển số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Điều khiển phi tuyến

2

30

30

0

0

0

0

0

0

29

58

 Điều khiển quá trình

3

 

 

 

 

 

 

 

 

29

59

Xử lý số tín hiệu

3

 

 

 

 

 

 

 

 

29

60

Kỹ thuật Vi điều khiển nâng cao

2

 

 

 

 

 

 

 

 

39

61

Trang bị điện công nghiệp

3

35

35

5

10

5

15

 

 

29

 

 


Chia sẻ