CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH SINH THÁI

1 tháng 8, 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH SINH THÁI

(Ban hành theo Quyết định số:2287 /QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

TT

Học phần

Khối lượng kiến thức

Học phần tiên quyết

Số TC

LT

BT/TL

TN/TH

BTL

Tổng số 118 tín chỉ, trong đó:

118

 

 

 

 

 

1. Kiến thức giáo dục đại cương

28

 

 

 

 

 

1.1. Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin

5

60

15

 

 

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

35

10

 

 

1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

10

 

 

2

1.2. Ngoại ngữ

6

 

 

 

 

 

4

Anh văn HP 1

3

30

15

 

 

 

5

Anh văn HP 2

3

30

15

 

 

4

1.3. Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội& nhân văn

12

 

 

 

 

 

a) Bắt buộc: 8 tín chỉ 

8

 

 

 

 

 

6

Hóa học môi trường

2

25

5

 

 

 

7

Sinh học đại cương

2

20

 

10

 

 

8

Thống kê học

2

20

 

 

10

 

9

Tâm lý học đại cương

2

20

10

 

 

 

b) Tự chọn

4

 

 

 

 

 

10

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học

2

20

 

 

10

 

11

Pháp luật đại cương

2

25

5

 

 

 

12

Tin học ứng dụng

2

20

 

10

 

 

13

Ý tưởng khởi nghiệp

2

20

 

 

10

 

14

Xã hội học đại cương

2

25

5

 

 

 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

90

 

 

 

 

 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

35

 

 

 

 

 

a) Bắt buộc

25

 

 

 

 

 

15

Khoa học du lịch và cơ sở của du lịch sinh thái

2

18

12

 

 

 

16

Sinh thái học môi trường

3

35

 

 

10

7

17

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

15

17

 

13

 

18

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

3

19

12

9

5

9

19

Hình thái và phân loại thực vật

3

30

 

15

 

7

20

Nhận biết và phân loại động vật

3

30

 

15

 

7

21

Đa dạng sinh học

2

20

10

 

 

7

22

Đánh giá tác động môi trường

2

20

 

 

10

16

23

Kinh tế tài nguyên, môi trường và du lịch

2

20

10

 

 

16

24

Địa lý du lịch

2

18

12

 

 

15

b) Tự chọn

10

 

 

 

 

 

25

Khí tượng thủy văn

2

20

5

5

 

 

26

Tập tính động vật

2

20

10

 

 

 

27

Lịch sử văn minh thế giới

2

25

5

 

 

 

28

Khoa học trái đất

2

20

10

 

 

 

29

Cơ sở khoa học môi trường

2

20

10

 

 

 

30

An toàn và vệ sinh lao động

2

20

5

5

 

 

31

Nhận biết và phân loại gỗ

2

15

 

15

 

 

32

Sinh vật ngoại lai

2

20

 

 

10

 

33

Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ

2

20

5

5

 

 

34

Dịch vụ hệ sinh thái

2

26

 

 

4

 

35

Nguyên lý sinh học động vật

3

25

5

15

 

 

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành

31

 

 

 

 

 

a) Bắt buộc

21

 

 

 

 

 

36

Đánh giá tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái

2

18

2

 

10

15

37

Quy hoạch du lịch sinh thái

3

30

 

 

15

15; 22

38

Thiết kế sản phẩm du lịch sinh thái và tổ chức cung ứng

3

26

9

 

10

23; 24

39

Xây dựng và quản lý dự án du lịch sinh thái

3

35

 

 

10

15

40

Nghiệp vụ du lịch sinh thái

5

49

23

 

3

18

41

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch sinh thái

5

30

 

30

15

5

b) Tự chọn

10

 

 

 

 

 

42

Diễn giải môi trường

3

15

15

15

 

16;18

43

Kỹ năng dã ngoại

3

25

 

20

 

18

44

Kỹ năng tiếp cận cộng đồng

2

15

 

15

 

17;18

45

Quản lý du lịch sinh thái trong KBTTN/VQG

3

21

7

15

2

21

46

Quản lý động vật hoang dã trong khu du lịch

2

17

6

3

4

21

47

Ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên du lịch sinh thái

3

23

 

22

 

 

48

Giáo dục bảo tồn trên cơ sở cộng đồng

2

15

5

 

10

18;21

49

Nghiệp vụ tổ chức hội nghị- hội thảo- triển lãm

3

15

15

 

15

18

50

Diễn giảng công cộng

2

18

 

12

 

18

2.3 Thực tập nghề nghiệp

10

 

 

 

 

 

51

Thực tập cơ sở ngành

5

 

 

 

 

16;19;20

52

Thực tập chuyên ngành

5

 

 

 

 

36;37;38;39

2.4 Rèn nghề

4

 

 

 

 

 

53

Rèn nghề 1: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sinh thái

2

 

 

 

 

40;41

54

Rèn nghề 2: Nghiệp vụ buồng- bàn- bar

2

 

 

 

 

40;41

2.5 Tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

- Thực tập tốt nghiệp 

10

 

 

 

 

 

- Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

10

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ