CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1 tháng 8, 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

(Ban hành theo Quyết định số:1427/QĐ-ĐHLN-ĐT  ngày 08 tháng 8 năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

TT

Học phần

Số TC

Thời lượng (tiết)

HP tiên quyết

Lý thuyết

BT/TL

BTL/Đồ án

TH/TN

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

A

Khối kiến thức giáo dục đại cương

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các học phần bắt buộc

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lê nin

5

60

60

15

30

 

 

 

 

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

35

35

10

20

 

 

 

 

 1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 2

4

Tiếng Anh HP 1

3

30

30

15

30

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh HP 2

3

30

30

15

30

 

 

 

 

 4

8

Pháp luật đại cương

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

9

Sinh lý thực vật

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

10

Thực vật học

2

25 

25 

 

 

 

 

5

10

 

11

Tin học đại cương

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

12

Vật lý môi trường

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

13

Giáo dục thể chất

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

14

Giáo dục quốc phòng

 

 

II

Các học phần tự chọn (chọn 2/10 TC)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Xã hội học

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

16

Tâm lý học

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

17

Lô gic học

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

18

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

19

Sinh thái môi trường

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

B

Khối kiến thức GDCN

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở khối ngành

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Các học phần bắt buộc

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Cấu tạo cảnh quan

3

25

25

 

 

20

60

 

 

 

21

Cơ sở tạo hình

2

10

10

 

 

 

 

20

40

 

22

Kỹ thuật xử lý hình ảnh

2

10

10

 

 

 

 

20

40

30

23

Mĩ thuật cơ sở

3

20

20

 

 

 

 

25

50

 

24

Môi trường cảnh quan

3

30

30

 

 

 

 

15

30

12

25

Nghệ thuật vườn - công viên

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

26

Nguyên lý sáng tác kiến trúc

3

25

25

5

10

15

45

 

 

21

27

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

2

20

20

10

20

 

 

 

 

34

28

Sinh thái cảnh quan

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

29

Thực vật đô thị

2

25

25

 

 

 

 

5

10

10

30

Tin học chuyên ngành

4

20

20

 

 

 

 

40

80

11

31

Vật liệu cảnh quan

3

25

25

20

40

 

 

 

 

 

32

Vẽ mĩ thuật 1*

4

10

10

 

 

 

 

50

100

 

33

Vẽ mĩ thuật 2*

2

5

5

 

 

 

 

25

50

32

34

Vẽ kỹ thuật xây dựng cảnh quan

3

15

15

 

 

 

 

30

60

 

I.2

Các học phần tự chọn (chọn 6/15TC)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Anh văn chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan

2

25

25

5

10

 

 

 

 

7

36

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

37

Nghệ thuật diễn thuyết

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

38

Sâu bệnh hại cây đô thị

2

15

15

5

10

 

 

10

20

 

39

Trắc địa

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

40

Tài nguyên du lịch sinh thái

2

20

25

10

20

 

 

 

 

 

41

Ứng dụng GIS và viễn tham trong quản lý cây xanh đô thị

2

15

15

 

 

 

 

15

30

 

II

Kiến thức ngành

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Các học phần bắt buộc

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Đồ án quy hoạch công viên

4

10

10

 

 

50

150

 

 

45

43

Đồ án thiết kế tiểu cảnh

2

5

5

 

 

25

75

 

 

 

44

Đồ án thiết kế vườn hoa

3

5

5

 

 

40

120

 

 

43

45

Đồ án thiết kế cảnh quan đường phố và quảng trường

3

5

5

 

 

40

120

 

 

44

46

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

3

25

25

 

 

20

60

 

 

 

47

Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị

3

30

30

5

10

 

 

10 

 20

29

48

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

3

30

30

5

10

 

 

 10

 20

29

49

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

3

30

30

 

 

15

45

 

 

20

50

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

2

20

20

 

 

10

30

 

 

28

51

Quy hoạch bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái

2

20

20

10

20

 

 

 

 

50

52

Tổ chức thi công

công trình cảnh quan

3

30

30

 

 

15

45

 

 

 

II.2

Các học phần tự chọn (chọn 4/8 TC)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Ứng dụng thực vật trong phong thủy

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

55

Ứng dụng cây xanh nội thất

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

56

Cây cảnh non bộ

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

57

Kỹ thuật cắt tỉa và tạo hình cây cảnh quan

2

20

20

5

10

 

 

5

15

 

III

Tốt nghiệp

10

Đồ án tốt nghiệp

 

 

C. Thực tập nghề nghiệp: 10 tín chỉ

 

TT

Đợt thực tập

Nội dung thực tập

Số tín chỉ

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

Vẽ mĩ thuật

2 TC

Học kỳ 4

Thực vật đô thị

1 TC

Môi trường cảnh quan

1 TC

2

Thực tập nghề nghiệp 2

Quy hoạch - thiết kế cảnh quan

1 TC

Học kỳ 6

Tổ chức thi công công trình cảnh quan

2 TC

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

1 TC

Khảo sát thực tế tại các đơn vị sản xuất

2 TC

 

 


Chia sẻ