HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

5 tháng 9, 2019

Phụ lục 02. HƯỚNG DẪN
TRA CỨU THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

1. ĐĂNG NHẬP CHƯƠNG TRÌNH 

Bật trình duyệt Internet Explorer, Chrome… lên và nhập địa chỉ:

http://dktc.vnuf.edu.vn hoặc http://vnuf.edu.vn sau đó vào mục "ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ"

XEM CHI TIẾT


Chia sẻ