QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP 2 tháng 8, 2017

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐÃ TÍCH LŨY CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHI HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 15 tháng 8, 2017

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Đọc tiếp