QUY CHẾ ĐÀO TẠO, CÁC MẪU ĐƠN VÀ HƯỚNG ĐẪN

5 tháng 9, 2019

1. QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/QĐ-ĐHLN-ĐT

2. QUYẾT ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH, TIN HỌC CHO SINH VIÊN

3. ĐƠN XIN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC

4. ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ HỌC

5. ĐƠN XIN KHÔNG THI LẠI MÔN HỌC

6. ĐƠN XIN MƠ LÓP HỌC BỔ SUNG

 

 


Chia sẻ