QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH, TIN HỌC

5 tháng 9, 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

                                                   Số: 2441/QĐ-ĐHLN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra tiếng Anh

áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông báo số 2025/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về kết luận Cuộc họp rà soát xây dựng chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy tương đương TOEIC 450 điểm do Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thi và các chứng chỉ khác tương đương (có bảng tham chiếu kèm theo).

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ Khóa 62 (2017-2021) hệ chính quy.

            Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và sinh viên từ Khóa 62 hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Trần Văn Chứ

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 2440/QĐ-ĐHLN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra tin học

áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông báo số 2025/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về kết luận Cuộc họp rà soát xây dựng chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Chuẩn đầu ra tin học áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy là Chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ Khóa 62 (2017-2021) hệ chính quy.

            Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và sinh viên từ Khóa 62 hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Trần Văn Chứ

 

Tải file PDF


Chia sẻ