THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

15 tháng 8, 2017
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

                                                          Số:  1431 /TB-ĐHLN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 Kế hoạch tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy, vừa làm vừa học năm 2017.

 

            Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học (VLVH), kế hoạch cụ thể như sau:

1. Điều kiện của người dự tuyển liên thông

- Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

- Người dự tuyển liên thông phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học

2.1. Hình thức đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học.

2.2. Hình thức xét tuyển sinh: xét tuyển

2.3. Tuyển sinh hệ chính quy

Xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn/bài thi (môn học/tổ hợp môn học) tại Phụ lục 1 kèm theo, gồm 02 hình thức xét như sau:

- Xét theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: Tổng điểm của tổ hợp các môn học/bài tổ hợp của điểm tổng kết các môn học năm lớp 12 bậc THPT đạt 18,0 điểm (không có điểm môn nào dưới 5,0 điểm).

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc  gia năm 2017: Tổng điểm của tổ hợp các môn/bài thi THPT quốc gia 2017: đạt 15,5 điểm (theo thang điểm 30).

2.4. Tuyển sinh hệ VLVH

- Xét theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: Tổng điểm của tổ hợp các môn học/tổ hợp môn học năm lớp 12 bậc THPT đạt 15,0 điểm trở lên.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc  gia năm 2017: Tổng điểm của tổ hợp các môn/bài thi THPT quốc gia 2017: đạt 15,5 điểm (theo thang điểm 30).

3. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học

3.1. Hình thức đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học.

3.2. Hình thức xét tuyển sinh: xét tuyển, thi tuyển.

3.3. Tuyển sinh hệ chính quy

- Hình thức xét tuyển: Xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn/bài thi (môn học/tổ hợp môn học) tại Phụ lục 1 kèm theo, gồm 02 hình thức xét như sau:

+ Xét theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: Tổng điểm của tổ hợp các môn học/bài tổ hợp của điểm tổng kết các môn học năm lớp 12 bậc THPT đạt 18,0 điểm (không có điểm môn nào dưới 5,0 điểm).

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc  gia năm 2017: Tổng điểm của tổ hợp các môn/bài thi THPT quốc gia 2017: đạt 15,5 điểm (theo thang điểm 30).

- Hình thức thi tuyển: Trường Đại học Lâm nghiệp tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển, thí sinh phải dự thi Nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến từng cá nhân. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (các môn thi theo từng ngành học tại Phục lục 2 kèm theo). Hình thức thi tuyển sinh áp dụng đối với hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

3.4.Tuyển sinh hệ VLVH

- Hình thức xét tuyển: Xét tuyển các ngành học theo tổ hợp các môn/bài thi (môn học/tổ hợp môn học) tại Phụ lục 1 kèm theo, gồm 02 hình thức xét như sau:

+ Xét theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT: Tổng điểm của tổ hợp các môn học/tổ hợp môn học năm lớp 12 bậc THPT đạt 15,0 điểm trở lên.

+ Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc  gia năm 2017: Tổng điểm của tổ hợp các môn/bài thi THPT quốc gia 2017: đạt 15,5 điểm (theo thang điểm 30).

- Hình thức thi tuyển: Trường Đại học Lâm nghiệp tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (các môn thi theo từng ngành học tại Phục lục 2 kèm theo). Hình thức thi tuyển sinh áp dụng đối với hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu kèm theo)

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp

- Bản sao công chứng Bảng điểm Cao đẳng/Trung cấp

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT

- Bản sao Học bạ bậc THPT

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

- Phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ báo tin.

 

5. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển, nhập học

            - Thời gian nộp hồ sơ: từ 01/7 - 15/12/2017.

            - Thời gian xét tuyển (dự kiến): Đợt 1: 15/8/2017; Đợt 2: 15/9/2017; Đợt 3: 15/10/2017; Đợt 4: 15/11/2017; Đợt 5: 15/12/2017.

            - Thời gian nhập học: Chậm nhất 10 ngày theo từng đợt xét tuyển.

            Nếu tuyển sinh đủ chỉ tiêu tuyển sinh liên thông của năm 2017, Nhà trường sẽ không xét tuyển các đợt tiếp theo.

Thông tin chi tiết liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lâm nghiệp, điện thoại 024.33840707, Website: http://tuyensinh.vfu.edu.vn/

Hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, CHương Mỹ, Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh;

- Ban Thanh tra;

- Trưởng các đơn vị;

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

PHỤ LỤC 1.

DANH MỤC TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG

GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Thông báo số  1431  /TB-ĐHLN-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2017

của Trường Đại học Lâm nghiệp)

TT

Tên ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển Học bạ năm lớp 12 hoặc theo điểm thi thi THPT 2017

1

Kế toán

52340301

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

2

Kinh tế Nông nghiệp

52620115

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

3

Kinh tế

52310101

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

4

Quản trị kinh doanh

52340101

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

5

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

52480104

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Hóa, Sinh

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

6

Quản lý đất đai

52850103

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

7

Lâm sinh

52620205

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Hóa, Sinh

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

8

Lâm nghiệp

52620201

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Hóa, Sinh

 D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

9

Lâm nghiệp đô thị

52620202

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Hóa, Sinh

 D01. Toán, Văn, Anh;

A17. Toán, Lý, Khoa học xã hội

 

10

Kiến trúc cảnh quan

52580110

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A17. Toán, Lý, Khoa học xã hội

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

11

Khoa học môi trường

52440301

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

12

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

52620211

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

13

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

52908532

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

14

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

A00. Toán, Lý, Hóa;

A01. Toán, Lý, Anh;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

15

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

52520103

A00. Toán, Lý, Hóa;

A01. Toán, Lý, Anh;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

16

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A00. Toán, Lý, Hóa;

A01. Toán, Lý, Anh;

D01. Toán, Văn, Anh;

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

17

Công nghệ sinh học

52420201

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa;

D08. Toán, Sinh, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

18

Khuyến nông

52620102

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

19

Thiết kế nội thất

52210405

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

A17. Toán, Lý, Khoa học xã hội

C15. Toán, Văn, Khoa học xã hội

20

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ)

52540301

A00. Toán, Lý, Hóa;

D07. Toán, Hóa, Anh;

D01. Toán, Văn, Anh.

A16. Toán, Văn, Khoa học TN

 

PHỤ LỤC 2.

DANH MỤC CÁC MÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

GIỮA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Thông báo số 1431 /TB-ĐHLN-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2017

 của Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

TT

Tên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Kế toán

Toán học

Tài chính tiền tệ

Kế toán tài chính

2

Kinh tế nông nghiệp

 Toán học

Kinh tế học

Kinh tế nông nghiệp

3

Kinh tế

Toán học

Kinh tế học

Kinh tế phát triển

4

Quản trị kinh doanh

Toán học

Quản trị học

Quản trị kinh doanh

5

Hệ thống thông tin

Toán học

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cơ sở dữ liệu

6

Quản lý đất đai

Toán học

Trắc địa

Quản lý hành chính về đất đai

7

Lâm sinh;

Toán học

Sinh thái học

Kỹ thuật lâm sinh

8

Lâm nghiệp

Toán học

Sinh thái học

Kỹ thuật lâm sinh

9

Lâm nghiệp đô thị

  Toán học

Lâm nghiệp đô thị đại cương

Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị

10

Kiến trúc cảnh quan

  Toán học

 Cơ sở tạo hình

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

11

Khoa học môi trường

Toán học

Khoa học môi trường đại cương

Quản lý môi trường

12

Quản lý tài nguyên rừng

Toán học

Sinh thái học

Đa dạng sinh học

13

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

 Toán học

 Địa chất tài nguyên thiên nhiên

Quản lý lưu vực

14

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 Toán học

 Kỹ thuật điện và điện tử

Lý thuyết mạch

15

Kỹ thuật cơ khí

 Toán học

 Cơ khí đại cương

 Cấu tạo ô tô

16

Kỹ thuật công trình xây dựng

Toán học

Vật liệu xây dựng

Kỹ thuật thi công

17

Công nghệ sinh học

 Sinh học

Di truyền học

Công nghệ tế bào thực vật

18

Khuyến nông

Toán học

Đánh giá nông thôn

Phương pháp khuyến nông

19

Công nghệ chế biến lâm sản

 Toán học

 Khoa học gỗ

Công nghệ mộc

20

Thiết kế nội thất

 Toán học

Cơ sở tạo hình

Nguyên lý thiết kế nội thất

 

 


Chia sẻ