Tin TỨC MỚi NHẤT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TẠI CƠ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành và theo từng phương thức tuyển sinh tại cơ sở chính Hà nội

23 tháng 3, 2017
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.