Tin TỨC MỚi NHẤT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

  <img alt="" src="/documents/877492/2716469/chungchi-1.gif?t=1491538502765"...

7 tháng 4, 2017
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO