Tin TỨC MỚi NHẤT

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - Đợt 4

Áp dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp

5 tháng 12, 2017
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO