ĐƠN XIN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC

5 tháng 9, 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC

 

                   Kính gửi:     - Ông Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp;

                                                - Ông trưởng Phòng Đào tạo.

 

Tên tôi là:........................................ Mã số sinh viên: .................................

Hiện là sinh viên lớp:...................... Ngành học: .........................................

Khoa: ............................................. Số điện thoại: ......................................

          Sau khi nghiên cứu kỹ quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 43/2007-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế của Nhà trường, xét các điều kiện của bản thân. Tôi làm đơn này để xin hỗ trợ đăng ký học các học phần sau đây:

Các học phần xin hỗ trợ bao gồm:

 

TT

Tên môn học/Lớp

Số TC/

Đvht

Giảng viên

Khóa

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường. 

           Xin trân trọng cám ơn./.

                                                                                                                                    Ngày ... tháng ... năm 20….

                                                                                                                                             Người làm đơn

 

Tải file PDF 

Tải file DOCX


Chia sẻ