Cán bộ phòng đào tạo

16 tháng 10, 2018
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
PĐT01 PGS.TS. HÀ VĂN HUÂN Trưởng phòng 024.33.840.707 huanhv@vnuf.edu.vn
PĐT02 TS. LÊ NGỌC HOÀN Phó Trưởng phòng 024.62.922.411 hoanln@vnuf.edu.vn
PĐT03 ThS. PHẠM VĂN HÙNG Phó Trưởng phòng 024.33.840.707 hungpv@vnuf.edu.vn
PĐT04 ThS. ĐOÀN THU HẰNG Chuyên viên chính 024.32.232.242 hangdt@vnuf.edu.vn
PĐT05 ThS. NGUYỄN VĂN HUYẾN Giáo viên thực hành 024.33.840.440 huyennv@vnuf.edu.vn
PĐT06 ThS. NGUYỄN THẾ KỲ Kỹ sư 024.85.886.137 kynt@vnuf.edu.vn
PĐT07 CN. NGUYỄN QUÝ LƯỢNG Chuyên viên 024.33.840.440 luongnq@vnuf.edu.vn
PĐT08 ThS. DƯƠNG VĂN MINH Chuyên viên 024.33.840.440 minhdv@vmjf.edu.vn
PĐT9 KS. PHAN THỊ MÙI Chuyên viên 024.33.840.440 muipt@vnuf.edu.vn
PĐT10 ThS. TRẦN THỊ NGỌC Chuyên viên 024.33.725.873 ngocnt@vnuf.edu.vn
PĐT11 ThS. ĐOÀN KIM THOAN Chuyên viên 024.33.725.873 thoandk@vnuf.edu.vn
PĐT12 ThS. NGUYỄN DUY VƯỢNG Chuyên viên 02433.840.440 vuongnd@vnuf.edu.vn
PĐT13 ThS. NGUYỄN THỊ MINH HUẤN Chuyên viên 024.85.886.137 huanntm@vnuf.edu.vn
PĐT14 ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN Chuyên viên 024.33.840.707 kiennt@vnuf.edu.vn
PĐT15 ThS. NGUYỄN HÙNG NAM Chuyên viên 024.33.840.440 ndmnh@vnuf.edu.vn
PDT16 CN. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Chuyên viên 0986199828 phuongntt@vnuf.edu.vn

 


Chia sẻ